Umowa prawna firmy FAVEA a.s.

Ważne informacje dotyczące korzystania z niniejszych stron:

Rozdział 1. Zgodność z terminami i warunkami.
Korzystanie z niniejszych internetowych stron jest uwarunkowane zgodą użytkownika z terminologią i warunkami podanymi niżej. Wszyscy użytkownicy tych stron internetowych niniejszym zgadzają się i akceptują, że korzystając z tych stron akceptują terminologię i warunki podane w niniejszej umowie prawnej. FAVEA a.s. si zastrzega prawo do zmiany terminologii i warunków bez uprzedzenia. W przypadku braku akceptacji z Państwa strony, zabrania się do korzystania z niniejszych stron internetowych. Domena www.favea.cz jest własnością firmy FAVEA a.s. .

Rozdział 2. Symbole handlowe.
Na niniejszej stronie internetowej znajduje się duża ilość symboli i marek firmowych , nazw firm, praw autorskich oraz log firmy FAVEA a.s. oraz mogą znajdować się niektóre chronione znaki dostawców lub innych firm. Znaki te zostają własnością stosownej firmy. Użytkownik bierze do wiadomości i akceptuje własność tych symboli oraz jest zaznajomiony z tym, że przez korzystanie z niniejszej strony internetowej nie nabywa żadnych praw, prawa własności ani interesu dotyczącego tych symboli. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie zmieniał, przerabiał i nadużywał tych symboli, ani nie będzie brał udziału w jakiejkolwiek czynności, gdzie dochodzi do zmiany lub nadużywania tych symboli. Wszystkie prawa symboli są zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie tych symboli bez pisemnej zgody jest zabronione.

Rozdział 3. Zakazy dotyczące użycia stron.
Jakiekolwiek użycie internetowych stron, łącznie z użyciem służby wolnego e-maila umieszczonego na tych stronach, jest zabronione. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie używać stron internetowych ani ich służby wolnego e-maila do jakichkolwiek czynności, która mogłaby być uważana za niezgodną z prawem, szkodzącą innym lub naruszała odpowiedzialność cywilną. Czynności takie zawierają, ale nie ograniczają się tylko do (i) czynności, podczas których dochodzi do przekazywania nieprawnych, zastraszających, nieprzyzwoitych, ekscyplitnych seksualnie, pornograficznych, wrogich, bluźnierczych, oszczerstwo, lub oczerniających; (ii) czynności, przy których dochodzi do przenoszenia nie żądanych informacji lub spamów; (iii) czynności, przy których są rozszerzane lub używane wirusy; (iv) czynności, przy których dochodzi do naruszenia jakiegokolwiek prawa , rozporządzenia czy przepisu, i (v) czynności, przy których są poszkodowane jakiekolwiek własnościowe i podobne prawa. Korzystając z niniejszych stron użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie informacje przeniesione do tych stron lub nie mogą być ani nie będą uważane za tajne czy uważane za własnościowe. FAVEA a.s. zastrzega sobie prawo obserwacji transmisji danych i śledzenia dat oraz dociekać się rzekomym niedozwolonym użyciu strony internetowej. FAVEA a.s. , dyrekcja, oddziały, pracownicy, przedstawiciele handlowi, partnerzy, firma zależna oraz partnerzy umowni nie będą przejmować i odmawiać odpowiedzialność dotyczącej nie zgodnego z prawem lub zakazanego użycia niniejszych stron i w nich zawartych e-mailowych służb. Jakiekolwiek naruszenie postanowień zawartych we wszystkich rozdziałach niniejszej umowy może mieć za następstwo odstąpienia od umowy, a podjęcie jakichkolwiek kroków, poprawnych zdaniem firmy FAVEA a.s. , będą odpowiednie.

Rozdział 4. Stosunki do osób trzecich.
Niniejsze strony internetowe mogą zawierać kilka odnośników do innych stron. Odnośniki te są używane tylko w celu pomocy użytkownikowi. Strony te są niezależne od stron FAVEA a.s. a FAVEA a.s. nie śledzi i nie może śledzić zmian w ich zawartości. Informacje podawane na danych odnośnikach nie muszą prezentować takich samych poglądów i myśli jak firma FAVEA a.s. Podanie odnośnika do innych stron nie znaczy, że firma FAVEA a.s. przyjmuje i popiera zawartość tych stron. Użytkownik jest odpowiedzialny za własną ochronę podczas czytania podanych stron. FAVEA a.s. , dyrekcja, oddziały, pracownicy, przedstawiciele handlowi, partnerzy, firma zależna oraz partnerzy umowni nie mają żadnej odpowiedzialności za zawartość podanych stron i nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania tych stron.

Rozdział 5. Zmiany.
Niniejsze strony internetowe mogą zawierać typograficzne błędy lub techniczne nieścisłości. Firma FAVEA a.s. zastrzega sobie prawo do zmian zawartości tych stron kiedykolwiek bez uprzedzenia. O ile firma FAVEA a.s. nie będzie w stanie spełnić wymagań jakiegokolwiek rozdziału niniejszej umowy, nie będzie to rozumiane jako odstąpienie od umowy i unieważnienie ustanowień.

Rozdział 6. Oddzielność postanowień warunków.
W przypadku, kiedy jedno lub więcej z postanowień podanych w niniejszych warunkach nie będzie wymagalne zgodnie z obowiązującym prawem, zostanie zakres obowiązywania w odpowiedni sposób ograniczona. Jeżeli jakiekolwiek ograniczenie nie będzie wykonalne, zostanie to postanowienie wyłączone z warunków a pozostałe postanowienia zostaną wymagalne.

Rozdział 7. Moc wyższa
Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia w niniejszych warunkach, firma FAVEA a.s. nie będzie brała odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie działalności z jakiegokolwiek powodu, których firma FAVEA a.s. nie jest w stanie w odpowiedni sposób zabronić, łącznie z stanem wojennym, rozruchami społecznymi, stanu wyjątkowego, wyższej mocy, pożaru, wybuchu, wandalizmu, burzy, trzęsienia ziemi, powodzi, embarga, sabotażu, rozległych strajków w przemyśle, zamknięcia fabryk, wstrzymania pracy czy innych problemów z siłą roboczą, przerwy w zaopatrzeniu, braku materiału, ustawy czy rozporządzenia rządu, jedynie kiedy firma FAVEA a.s. zorganizuje odpowiednie zabiegi celem naprawienia tego rodzaju niezdolność czy opóźnienie w działalności do zakresu odpowiadającego obowiązującym ustawom i wymaganiom regulacyjnym i zastosuje stosowne środki w ramach istniejącej sytuacji.

Rozdział 8. Odszkodowanie.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że odszkoduje, będzie bronić i uważać firmę FAVEA a.s. za nieposzlakowaną, jej pracowników, dyrektorów, oddziałów, partnerów umownych, poddostawców, przedstawicieli handlowych, partnerów i spółki zależnej, w sprawie dotyczącej roszczeń, prawa, oskarżenia, wymagań, kosztów i szkód (oraz poniesie koszty związane z reprezentacją prawną) wymaganą przez jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku skorzystania za niniejszych stron internetowych przez użytkownika. Firma FAVEA a.s. ma prawo do jakiejkolwiek obrony dotyczącej postanowień niniejszego rozdziału.

Rozdział 9. Stosunki.
Żaden z rozdziału niniejszej umowy nie ma za cel ani nie będzie tłumaczona jako by ustanawiała stosunek pośrednictwa, wspólnego przedsiębiorstwa, partnerstwa lub upełnomocnienia między stronami umowy, a żadna ze stron nie będzie miała prawa czy prawomocy do występowania za lub w imieniu drugiej strony.

Rozdział 10. Prawo.
Niniejsze terminy i warunki są kierowane, rozumiane i wykonywane zgonie z ustawą Republiki Czeskiej bez względu na wybór systemu prawnego.

Rozdział 11. Umowa.
Niniejsze terminy i warunki wytwarzają pełne zrozumienie i wyrażają zgodę między stronami w sprawie dotyczącej umownego przedmiotu oraz w zupełności zastępują wszelkie pisemne i ustne umowy, dotyczące przedmiotu umowy i istniały jeszcze przed nabyciem ważności niniejszej umowy.